Nguyễn Minh Trí

Avatar of Nguyễn Minh Trí

Thiết lập tỷ giá

Mục đích để quy đổi từ tiền USD,Euro sang lương tiền Việt để tính bảo hiểm, thuế… Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR