Tháng Tư 24, 2023

Giới thiệu về hệ thống đánh giá nhân viên – 2023

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, hệ thống đánh giá nhân viên hiệu quả là rất quan trọng. Việc đánh giá nhân viên mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức và giúp định hướng phát triển cá nhân và tổ chức. Tần suất đánh giá nhân viên nên là bao lâu?