Hướng dẫn cập nhật thông tin nhân viên lên máy chấm công

image 51

Nhấn vào Nút Truy cập nhanh bên góc trái của phần mềm. Sau đó nhập tìm kiếm cụm từ: danh sách nhân viên trên thiết bị. Click chuột vào menu Danh sách nhân viên trên thiết bị để mở menu đó ra

image 52

Tại form Danh sách nhân viên trên thiết bị, nhập tên hoặc mã nhân viên vào ô tìm kiếm. Tại cột Lệnh thực hiện với nhân viên, chọn lệnh Cập nhật nhân viên lên thiết bị. Sau cùng nhấn nút Xác nhận thay đổi

Vậy là đã hoàn thành việc cập nhật thông tin nhân viên lên thiết bị rồi nhé. Bạn chờ một lúc khoảng 2 phút, bạn ra ngoài thiết bị kiểm tra sẽ thấy thông tin mới của nhân viên (Tên, số thẻ, vân tay hay khuôn mặt …) đã đc cập nhật lên thiết bị

9 thoughts on “Hướng dẫn cập nhật thông tin nhân viên lên máy chấm công”

 1. Avatar of Pianino

  I really enjoy this design youve got going on in your site. What is the name of the design by the way? I was thinking of using this style for the site I am going to build for my class project.

 2. Avatar of Money Loan

  This definitely be the next preference. You are perfect, theme team. I Really enjoy the system, fonts along with the perfect subject. Thanks for a great valuable design. Great job! Keep up the ultra do the webjob!

 3. Avatar of Webmaster Center

  This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses. Youve got a design here thats not too flashy, but makes a statement as big as what youre saying. Great job, indeed.

 4. Avatar of Japonia

  My sister saved this internet site for me and I have been going through it for the past several hrs. This is really going to assist me and my classmates for our class project. By the way, I like the way you write.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *