Chính sách bảo mật thông tin riêng/Privacy Policy

Giới thiệu/Introduction

Có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 năm 2018. Sửa đổi lần cuối ngày 25 tháng 8 năm 2018
Effective from June 8, 2018. Last revised May 25, 2018

Chúng tôi muốn bạn hiểu cách thức và lý do Paradise HR sử dụng và chia sẻ về bạn khi bạn sử dụng hệ thống phần mềm Paradise HR của chúng tôi hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi, hoặc nhận thông tin từ chúng tôi
We want you to understand how and why Paradise HR uses and shares information about you when you use our Paradise HR system or when you otherwise interact with us or receive a communication from us.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách và điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng phần mềm Paradise HR
Please read this Privacy Policy carefully. If you do not agree with the terms of this Privacy Policy, please do not use the Paradise HR

Bạn được khuyến nghị định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để được thông báo về các cập nhật. Bạn sẽ được coi à đã có đủ hiểu biết, sẽ phải tuân thủ theo, và được coi là đã đồng ý chấp nhận các thay đổi trong bất kỳ Chính sách bảo mật sửa đổi nào khi bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng này, sau ngày chính sách quyền riêng tư được sửa đổi và đăng
You are encouraged to periodically review this Privacy Policy to stay informed of updates. You will be deemed to have been made aware of, will be subject to, and will be deemed to have accepted the changes in any revised Privacy Policy by your continued use of the Site after the date such revised Privacy Policy is posted

Thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi/ Your information provide to us

Dữ liệu cá nhân/Personal data

Thông tin nhân khẩu học và các thông tin nhận dạng cá nhân khác (chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn) mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi chọn tham gia vào các hoạt động khác nhau liên quan đến Ứng dụng, chẳng hạn như thị trường, trò chuyện, đăng thông báo trong phần bình luận hoặc trong các diễn đàn của chúng tôi, thích đăng, gửi phản hồi và trả lời các cuộc khảo sát hoặc các Dịch vụ khác của chúng tôi, chẳng hạn như trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu về bản thân với chúng tôi qua hồ sơ của bạn, trò chuyện trực tuyến hoặc các khu vực tương tác khác của Ứng dụng, xin lưu ý rằng tất cả dữ liệu bạn tiết lộ trong các khu vực này là công khai và dữ liệu của bạn sẽ có thể truy cập được cho bất kỳ ai truy cập Ứng dụng .

Demographic and other personally identifiable information (such as your name and email address) that you voluntarily give to us when choosing to participate in various activities related to the Application, such as marketplace, chat, posting messages in comment sections or in our forums, liking posts, sending feedback, and responding to surveys or to our other Services, such as our website. If you choose to share data about yourself with us via your profile, online chat, or other interactive areas of the Application, please be advised that all data you disclose in these areas is public and your data will be accessible to anyone who accesses the Application.

Thông tin Vị trí/Geo-Location Information

Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền và theo dõi thông tin dựa trên vị trí từ thiết bị di động của bạn, liên tục hoặc trong khi bạn đang sử dụng Ứng dụng, để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.
We may request access or permission to and track location-based information from your mobile device, either continuously or while you are using the Application, to provide location-based services. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device’s settings.

Quyền truy cập thiết bị di động/Mobile Device Access

Chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền đối với một số tính năng nhất định từ thiết bị di động của bạn, bao gồm cả thiết bị di động của bạn [liệt kê tất cả các tính năng mà ứng dụng của bạn có thể kết nối (ví dụ: Vị trí)]. Nếu bạn muốn thay đổi quyền truy cập hoặc quyền của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt thiết bị của mình.
We may request access or permission to certain features from your mobile device, including your mobile device’s [list all features that your app can connect to (eg. location)]. If you wish to change our access or permissions, you may do so in your device’s settings.

Thông báo/Push Notifications

Chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn các thông báo đẩy liên quan đến tài khoản của bạn hoặc Ứng dụng. Nếu bạn muốn chọn không nhận các loại liên lạc này, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt thiết bị của mình.
We may request to send you push notifications regarding your account or the Application. If you wish to opt-out from receiving these types of communications, you may turn them off in your device’s settings.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN/DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi đã thu thập được về bạn trong một số tình huống nhất định. Thông tin của bạn có thể được tiết lộ như sau:
We may share information we have collected about you in certain situations. Your information may be disclosed as follows:

Theo luật hoặc để bảo vệ quyền/By Law or to Protect Rights

Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin về bạn là cần thiết để đáp ứng quy trình pháp lý, để điều tra hoặc khắc phục các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được phép hoặc yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các đơn vị khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
If we believe the release of information about you is necessary to respond to legal process, to investigate or remedy potential violations of our policies, or to protect the rights, property, and safety of others, we may share your information as permitted or required by any applicable law, rule, or regulation. This includes exchanging information with other entities for fraud protection and credit risk reduction.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba/Third-Party Service Providers

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi, bao gồm xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, gửi email, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị.
We may share your information with third parties that perform services for us or on our behalf, including payment processing, data analysis, email delivery, hosting services, customer service, and marketing assistance.

Truyền thông Tiếp thị/Marketing Communications

Với sự đồng ý của bạn hoặc khi bạn có cơ hội rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, khi được pháp luật cho phép.
With your consent, or with an opportunity for you to withdraw consent, we may share your information with third parties for marketing purposes, as permitted by law.

Tương tác với những người dùng khác/Interactions with Other Users

Nếu bạn tương tác với những người dùng khác của Ứng dụng, những người dùng đó có thể thấy tên, ảnh hồ sơ và mô tả về hoạt động của bạn, bao gồm gửi lời mời cho người dùng khác, trò chuyện với người dùng khác, thích bài đăng, theo dõi blog.
If you interact with other users of the Application, those users may see your name, profile photo, and descriptions of your activity, including sending invitations to other users, chatting with other users, liking posts, following blogs.

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN/SECURITY OF YOUR INFORMATION

Chúng tôi sử dụng các biện pháp quản trị, kỹ thuật và bảo mật vật lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, xin lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và không có phương pháp truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo chống lại bất kỳ hành vi đánh chặn hoặc hình thức lạm dụng nào khác. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trực tuyến đều dễ bị các bên trái phép đánh chặn và sử dụng sai mục đích. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân.
We use administrative, technical, and physical security measures to help protect your personal information. While we have taken reasonable steps to secure the personal information you provide to us, please be aware that despite our efforts, no security measures are perfect or impenetrable, and no method of data transmission can be guaranteed against any interception or other type of misuse. Any information disclosed online is vulnerable to interception and misuse by unauthorized parties. Therefore, we cannot guarantee complete security if you provide personal information.

Liên hệ với chúng tôi/Contact us

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xé về chính sách riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi Support@phanmemtinhluong.com hoặc tại:
If you have questions or comments about this Privacy Policy, please contact us support@phanmemtinhluong.com or at:

Công ty TNHH Giải pháp Phần Mềm Việt Tín
VIET TIN SOFTWARE COMPANY LIMITED
08 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam
08 Hoàng Minh Giám street, 9 ward, Phú Nhuận district, HCM city, Vietnam

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo