Nhóm phân quyền là gì? Tạo nhóm phân quyền.

Nhóm phân quyền là gì? Nhóm phân quyền là tập hợp nhiều chức năng trong phần mềm lại với nhau thành một nhóm. Khi ấy ta có thể phân quyền dễ dàng cho một tài khoản nhóm phân quyền đó, thay vì phải cấp quyền nhiều chức năng rời rạc và mất nhiều thời gian …

Nhóm phân quyền là gì? Tạo nhóm phân quyền. Read More »