2 cách đổi cổng remote desktop của windows

Khi bạn kết nối với một máy tính thông qua máy khách Máy tính Từ xa. Tính năng điều khiển máy tính của bạn cần yêu cầu mở công để có thể thiết lập kêt nôi giữa 2 máy tính (3389 theo mặc định). Bạn có thể thay đổi cổng remote desktop đó trên máy tính Windows bằng cách sửa đổi register.

Áp dụng cho các phiên bản: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2

Cách 1 – Đổi cổng remote desktop bằng Register

  1. Nhập regedit vào hộp Tìm kiếm. (Nhấn Phím Windows và tìm từ regedit)
  2. Tìm đến đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Terminal Server \ WinStations \ RDP-Tcp
  3. Tìm PortNumber
  4. Chỉnh sửa> Sửa đổi, sau đó bấm Thập phân (Decimal).
  5. Nhập số cổng mới (ví dụ 1289), sau đó bấm OK.
  6. Đóng cửa số Regedit lại.
  7. Sau đó khởi động lại máy tính

Lần tiếp theo khi bạn kết nối với máy tính này bằng remte desktop, bạn phải nhập cổng mới (1289). Nếu bạn đang sử dụng tường lửa (firewall), hãy đảm bảo định cấu hình tường lửa của bạn để cho phép các kết nối với cổng port mới này.

Cách 2 – Đổi cổng remote desktop bằng lệnh trong powershell

Sử dụng powershell để đổi cổng remote desktop
Sử dụng powershell để đổi cổng remote desktop
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name "PortNumber" -Value 4489
New-NetFirewallRule -DisplayName 'RDPPORTLatest' -Profile 'Public' -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 4489

Kiểm tra lại port đã thay đổi thanh công chưa

Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name "PortNumber"

Sau khi đổi thành công thì bạn cần khởi động lại windows để có hiệu lực hoàn toàn.

Tham khảo thêm bài viết: Xử lý máy chấm công quên mật khẩu quản lý và không biết địa chỉ IP của máy – Paradise HRM (phanmemtinhluong.com)
Nguồn: microsoft

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo