Tìm kiếm nhân viên

Để thao tác chấm công, tính lương hay xem các dữ liệu của các nhân viên đã chọn và xuất các báo cáo…

Có 2 cách tìm kiếm nhân viên:

1. Tìm kiếm nhân viên trên cây danh sách

2. Tìm kiếm hàng loạt nhân viên theo mã (copy danh sách mã từ excel và tìm)

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *