Máy chấm công

Sunbeam Paradise 9

6.500.000 

Ronald Jack F18

3.000.000 

Sunbeam Paradise 8

5.900.000 

Sunbeam Paradise 6

3.950.000 

ZKTeco MB100-VL

2.800.000 

ZKTeco MB50-VL

4.900.000 

ZKTeco MB40-VL

5.300.000 

ZKTeco MB20-VL

2.900.000 

Sunbeam Paradise 5

10.000.000 

Sunbeam 688 Pro

1.850.000 

Sunbeam J628

3.200.000 

Sunbeam FaceID Pro SP6

16.000.000 

Ronald Jack TX300

3.860.000 

ZKTeco K50

2.890.000 

ZKTeco K21

2.750.000 

Ronald Jack RJ3300

4.200.000 

ZKTeco SF400

3.350.000 

Sunbeam J28

3.600.000 

Sunbeam J366C

3.700.000 

Ronald Jack K14

1.900.000 

ZKTeco K60 Pro

2.500.000 

ZKTeco K14 Pro

2.500.000 

ZKTeco SilkBio-100TC

5.100.000 

ZKTeco SilkFP-101TA

5.200.000 

Sunbeam J130

3.900.000 

Sunbeam J990

5.800.000 

Sunbeam J404

4.500.000 

Sunbeam J247C

3.200.000 

ZKTeco IN02-A

5.500.000 

Ronald Jack DG-600ID

3.200.000 

Ronald Jack X628C

5.000.000 

Ronald Jack RJ2000

2.150.000 

ZKTeco Face Depot 7B

11.500.000 

ZKTeco Elite Pass

14.300.000 

ZKTeco RevFace15

16.800.000 

ZKTeco IP68 ProFace-X

17.600.000 

ZKTeco Visible Light G4L

10.800.000 

ZKTeco G3

7.650.000 

ZKTeco G2

8.500.000 

ZKTeco G1

7.500.000 

ZKTeco Speed Face-V5L

6.800.000 

ZKTeco MiniAC Plus

5.500.000 

ZKTeco MiniAC

3.500.000 

ZKTeco MiniTA

2.800.000 

Máy chấm công khuôn mặt

Sunbeam Paradise 9

6.500.000 

Sunbeam Paradise 8

5.900.000 

Sunbeam Paradise 6

3.950.000 

ZKTeco MB100-VL

2.800.000 

ZKTeco MB50-VL

4.900.000 

ZKTeco MB40-VL

5.300.000 

ZKTeco MB20-VL

2.900.000 

Sunbeam Paradise 5

10.000.000 

Sunbeam FaceID Pro SP6

16.000.000 

ZKTeco Face Depot 7B

11.500.000 

ZKTeco Elite Pass

14.300.000 

ZKTeco RevFace15

16.800.000 

ZKTeco IP68 ProFace-X

17.600.000 

ZKTeco Visible Light G4L

10.800.000 

ZKTeco G3

7.650.000 

ZKTeco Speed Face-V5L

6.800.000 

ZKTeco MiniAC Plus

5.500.000 

ZKTeco MiniAC

3.500.000 

ZKTeco MiniTA

2.800.000 

Máy chấm công vân tay

Ronald Jack F18

3.000.000 

ZKTeco MB100-VL

2.800.000 

ZKTeco MB50-VL

4.900.000 

ZKTeco MB40-VL

5.300.000 

ZKTeco MB20-VL

2.900.000 

Sunbeam 688 Pro

1.850.000 

Sunbeam J628

3.200.000 

Ronald Jack TX300

3.860.000 

ZKTeco K50

2.890.000 

ZKTeco K21

2.750.000 

Ronald Jack RJ3300

4.200.000 

ZKTeco SF400

3.350.000 

Sunbeam J28

3.600.000 

Sunbeam J366C

3.700.000 

Ronald Jack K14

1.900.000 

ZKTeco K60 Pro

2.500.000 

ZKTeco K14 Pro

2.500.000 

ZKTeco SilkBio-100TC

5.100.000 

ZKTeco SilkFP-101TA

5.200.000 

Sunbeam J130

3.900.000 

Sunbeam J990

5.800.000 

Sunbeam J404

4.500.000 

Sunbeam J247C

3.200.000 

ZKTeco IN02-A

5.500.000 

Ronald Jack DG-600ID

3.200.000 

Ronald Jack X628C

5.000.000 

Ronald Jack RJ2000

2.150.000 

ZKTeco G3

7.650.000 

ZKTeco G2

8.500.000 

ZKTeco G1

7.500.000 

ZKTeco Speed Face-V5L

6.800.000 

RONALD JACK

Ronald Jack F18

3.000.000 

Ronald Jack TX300

3.860.000 

Ronald Jack RJ3300

4.200.000 

Ronald Jack K14

1.900.000 

Ronald Jack DG-600ID

3.200.000 

Ronald Jack X628C

5.000.000 

Ronald Jack RJ2000

2.150.000 

SUNBEAM

Sunbeam Paradise 9

6.500.000 

Sunbeam Paradise 8

5.900.000 

Sunbeam Paradise 6

3.950.000 

Sunbeam Paradise 5

10.000.000 

Sunbeam 688 Pro

1.850.000 

Sunbeam J628

3.200.000 

Sunbeam FaceID Pro SP6

16.000.000 

Sunbeam J28

3.600.000 

Sunbeam J366C

3.700.000 

Sunbeam J130

3.900.000 

Sunbeam J990

5.800.000 

Sunbeam J404

4.500.000 

Sunbeam J247C

3.200.000 

Thiết bị khác

Samsung SHP-DH538

5.500.000 

Bosch EL800A

32.260.000 

Kaakas K7

10.800.000 

Zkteco GL300

6.100.000 

ZKTECO

ZKTeco MB100-VL

2.800.000 

ZKTeco MB50-VL

4.900.000 

ZKTeco MB40-VL

5.300.000 

ZKTeco MB20-VL

2.900.000 

ZKTeco K50

2.890.000 

ZKTeco K21

2.750.000 

ZKTeco SF400

3.350.000 

ZKTeco K60 Pro

2.500.000 

ZKTeco K14 Pro

2.500.000 

ZKTeco SilkBio-100TC

5.100.000 

ZKTeco SilkFP-101TA

5.200.000 

ZKTeco IN02-A

5.500.000 

ZKTeco Face Depot 7B

11.500.000 

ZKTeco Elite Pass

14.300.000 

ZKTeco IP68 ProFace-X

17.600.000 

ZKTeco Visible Light G4L

10.800.000 

ZKTeco G3

7.650.000 

ZKTeco G2

8.500.000 

ZKTeco G1

7.500.000 

ZKTeco Speed Face-V5L

6.800.000 

ZKTeco MiniAC Plus

5.500.000 

ZKTeco MiniAC

3.500.000 

ZKTeco MiniTA

2.800.000