Nhóm phân quyền là gì? Tạo nhóm phân quyền.

Nhóm phân quyền là gì?

Nhóm phân quyền là tập hợp nhiều chức năng trong phần mềm lại với nhau thành một nhóm. Khi ấy ta có thể phân quyền dễ dàng cho một tài khoản nhóm phân quyền đó, thay vì phải cấp quyền nhiều chức năng rời rạc và mất nhiều thời gian cho lần tạo tài khoản tiếp theo .

Ví dụ:

  • Quản lý nhân sự gồm các chức năng như: Quản lý hồ sơ, quản lý nhân viên, quản lý hợp đồng, quản lý phép năm, và gồm nhiều chức năng khác.
  • Quản lý chấm công: Kết nối và tải dữ liệu công, Dữ liệu công hằng ngày, Danh sách tăng ca,...
  • Tính lương: Thông tin lương nhân viên, quản lý khoản điều chỉnh, quản lý bảo hiểm,...

Khi đó chỉ cần tạo ra 3 nhóm quyền chính: Quản lý nhân sự, Quản lý chấm côngTính lương. Khi tạo tài khoản lần lượt phân quyền cho:

+ Nhân sự làm quản lý hồ sơ nhân viên được quyền sử dụng nhóm "Quản lý nhân sự".

+ Nhân sự chấm công, chấm phép, xác nhận tăng ca được quyền quyền sử dụng nhóm "Quản lý chấm công".

+ Nhân sự làm lương thuộc nhóm "Tính lương".

Tạo nhóm phân quyền.

1. Truy cập Bảo mật và quyền user.

2. Vào chức năng Nhóm phân quyền.

3. Nhấn thêm mới để tạo ra nhóm khác.

4. Lần lượt nhập thông tin Tên nhóm và Ghi chú.

5. Lưu lại thông tin.

Sau khi thực hiện tạo ra 1 nhóm quyền mới, tại nhóm vừa tạo ra sẽ hiển thị "Phân quyền truy cập". Khi đó nhấn vào để di chuyển sang chức năng phân quyền. Khi đó bạn có thể phân quyền các chức năng cho nhóm vừa tạo, bạn có thể nhấn vào đây để xem hướng dẫn.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan